บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

โปรดศึกษารายละเอียดการให้บริการ ก่อนตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน

เงินขั้นต่ำในการลงทุน 1,000,000 บาท

เงินลงทุนในครั้งต่อไป ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละกองทุน

การให้บริการ

การเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะลงทุน การเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะลงทุน

ผู้ให้บริการเป็นผู้ตัดสินใจ
ผู้ให้บริการให้คำแนะนำ โดยลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจ

การปรับพอร์ตการลงทุน การปรับพอร์ตการลงทุน

ผู้ให้บริการเป็นผู้ตัดสินใจ
ผู้ให้บริการให้คำแนะนำ โดยลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจ

ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ

กองทุนรวม
เครื่องมือในการลงทุนที่ผู้ลงทุนหลายๆคนนำเงินลงทุนมารวมกันและมอบหมายให้มืออาชีพคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน (บลจ.) ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการลงทุนและได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. เป็นผู้บริหารจัดการเงินลงทุนก้อนนั้น โดยกองทุนรวมจะมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันไปในแต่ละกองทุน และเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากัน

ขายเฉพาะกองทุนรวมของ บลจ. ในเครือ (Closed Architecture)
ขายกองทุนรวมจากหลาย บลจ. (Open Architecture)

ตราสารหนี้
1. ตราสารที่ภาครัฐหรือบริษัทเอกชนออกเพื่อกู้เงินไปดำเนินโครงการหรือดำเนินธุรกิจ โดยผู้ลงทุนจะมีฐานะเป็น”เจ้าหนี้”ของกิจการ
2. เหมาะกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอในอัตราที่มากกว่าการฝากเงินและสามารถยอมรับความเสี่ยงได้บ้าง

ตราสารทุน (หุ้น)
1. ตราสารที่บริษัทออกขายให้ผู้ลงทุนเพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการ โดยผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเป็น“เจ้าของ”กิจการ
2. เหมาะกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนสูง และสามารถยอมรับขาดทุนจากการลงทุนได้มาก

กรมธรรม์ประกันชีวิต ควบการลงทุน (Unit linked)
ประกันชีวิตที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิตและการลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งมูลค่าของกรมธรรม์ขึ้นกับสัดส่วนการลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุน เหมาะกับผู้ที่ต้องการวางแผนทั้งการประกันชีวิตและต้องการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ปรับสัดส่วนประกันชีวิตกับการลงทุนได้ตามใจชอบ

เงื่อนไขการให้บริการ

ไม่มี


เว็บไซต์ :
https://www.krungsriasset.com/TH/Plan-your-investment/Learn-about-Investment/InvestmentPlanningin5steps.html
อีเมล :
krungsriasset.clientservice@krungsri.com

สาขาที่ให้บริการ

สำนักงานใหญ่
Online (www.krungsriassetonline.com)