บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด

โปรดศึกษารายละเอียดการให้บริการ ก่อนตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน

เงินขั้นต่ำในการลงทุน 1,000 บาท

เงินขั้นต่ำในการลงทุนครั้งต่อไป 1,000 บาท

การให้บริการ

การเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะลงทุน การเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะลงทุน

ผู้ให้บริการเป็นผู้ตัดสินใจ
ผู้ให้บริการให้คำแนะนำ โดยลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจ

การปรับพอร์ตการลงทุน การปรับพอร์ตการลงทุน

ผู้ให้บริการเป็นผู้ตัดสินใจ
ผู้ให้บริการให้คำแนะนำ โดยลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจ

ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ

กองทุนรวม
เครื่องมือในการลงทุนที่ผู้ลงทุนหลายๆคนนำเงินลงทุนมารวมกันและมอบหมายให้มืออาชีพคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน (บลจ.) ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการลงทุนและได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. เป็นผู้บริหารจัดการเงินลงทุนก้อนนั้น โดยกองทุนรวมจะมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันไปในแต่ละกองทุน และเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากัน

ขายเฉพาะกองทุนรวมของ บลจ. ในเครือ (Closed Architecture)
ขายกองทุนรวมจากหลาย บลจ. (Open Architecture)

ตราสารหนี้
1. ตราสารที่ภาครัฐหรือบริษัทเอกชนออกเพื่อกู้เงินไปดำเนินโครงการหรือดำเนินธุรกิจ โดยผู้ลงทุนจะมีฐานะเป็น”เจ้าหนี้”ของกิจการ
2. เหมาะกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอในอัตราที่มากกว่าการฝากเงินและสามารถยอมรับความเสี่ยงได้บ้าง

ตราสารทุน (หุ้น)
1. ตราสารที่บริษัทออกขายให้ผู้ลงทุนเพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการ โดยผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเป็น“เจ้าของ”กิจการ
2. เหมาะกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนสูง และสามารถยอมรับขาดทุนจากการลงทุนได้มาก

กรมธรรม์ประกันชีวิต ควบการลงทุน (Unit linked)
ประกันชีวิตที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิตและการลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งมูลค่าของกรมธรรม์ขึ้นกับสัดส่วนการลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุน เหมาะกับผู้ที่ต้องการวางแผนทั้งการประกันชีวิตและต้องการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ปรับสัดส่วนประกันชีวิตกับการลงทุนได้ตามใจชอบ

เงื่อนไขการให้บริการ

ผู้ที่สามารถเปิดบัญชีลงทุนกับ odini ได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. ต้องถือสัญชาติไทย
  2. มีบัตรประชาชนไทย
  3. มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
  4. กรณีถือหลายสัญชาติ หนึ่งสัญชาติที่ถืออยู่ต้องมีสัญชาติไทย
  5. สงวนสิทธิ์การเปิดบัญชีลงทุนกับผู้ที่มีสัญชาติอเมริกัน
เว็บไซต์ :
http://www.odiniapp.com
อีเมล :
support@odiniapp.com

สาขาที่ให้บริการ

สำนักงานใหญ่
Online(ผ่าน mobile application ''odini'')