บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด

โปรดศึกษารายละเอียดการให้บริการ ก่อนตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน

เงินขั้นต่ำในการลงทุน 0 บาท

เงินลงทุนขั้นต่ำเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละกองทุน

การให้บริการ

การเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะลงทุน การเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะลงทุน

ผู้ให้บริการเป็นผู้ตัดสินใจ
ผู้ให้บริการให้คำแนะนำ โดยลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจ

การปรับพอร์ตการลงทุน การปรับพอร์ตการลงทุน

ผู้ให้บริการเป็นผู้ตัดสินใจ
ผู้ให้บริการให้คำแนะนำ โดยลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจ

ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ

กองทุนรวม
เครื่องมือในการลงทุนที่ผู้ลงทุนหลายๆคนนำเงินลงทุนมารวมกันและมอบหมายให้มืออาชีพคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน (บลจ.) ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการลงทุนและได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. เป็นผู้บริหารจัดการเงินลงทุนก้อนนั้น โดยกองทุนรวมจะมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันไปในแต่ละกองทุน และเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากัน

ขายเฉพาะกองทุนรวมของ บลจ. ในเครือ (Closed Architecture)
ขายกองทุนรวมจากหลาย บลจ. (Open Architecture)

ตราสารหนี้
1. ตราสารที่ภาครัฐหรือบริษัทเอกชนออกเพื่อกู้เงินไปดำเนินโครงการหรือดำเนินธุรกิจ โดยผู้ลงทุนจะมีฐานะเป็น”เจ้าหนี้”ของกิจการ
2. เหมาะกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอในอัตราที่มากกว่าการฝากเงินและสามารถยอมรับความเสี่ยงได้บ้าง

ตราสารทุน (หุ้น)
1. ตราสารที่บริษัทออกขายให้ผู้ลงทุนเพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการ โดยผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเป็น“เจ้าของ”กิจการ
2. เหมาะกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนสูง และสามารถยอมรับขาดทุนจากการลงทุนได้มาก

กรมธรรม์ประกันชีวิต ควบการลงทุน (Unit linked)
ประกันชีวิตที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิตและการลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งมูลค่าของกรมธรรม์ขึ้นกับสัดส่วนการลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุน เหมาะกับผู้ที่ต้องการวางแผนทั้งการประกันชีวิตและต้องการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ปรับสัดส่วนประกันชีวิตกับการลงทุนได้ตามใจชอบ

เงื่อนไขการให้บริการ

เว็บไซต์ :
http://www.treasurist.com
อีเมล :
contact@treasurist.com

สาขาที่ให้บริการ

สำนักงานใหญ่
Online (www.treasurist.com)