บริการออกแบบการลงทุน
อย่างครบวงจร
(Total Solution)
บริการเลือกผลิตภัณฑ์
การลงทุนเพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อท่าน
บริการจัดพอร์ตการลงทุน
ที่เหมาะสมกับคุณ
บริการติดตาม
และแนะนำปรับพอร์ตการลงทุน
เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์

เข้าใจ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน

การแนะนำการลงทุนแบบครบวงจร 5 ขั้นตอน ด้วยระบบการบริการที่มีมาตรฐาน จริงใจ และดูแล การลงทุนอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์
ความต้องการ

ขั้นที่ 1

การวิเคราะห์ความต้องการเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทุน โดยให้ผู้ลงทุนได้ตรวจสอบเป้าหมายและความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้ ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างมากที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความเข้าใจผู้ลงทุน เพื่อให้กำหนด แนวทางการออกแบบการลงทุนได้สอดคล้องตามจริงกับพฤติกรรมและความสนใจของผู้ลงทุน

การกำหนด
สัดส่วนเงิน
ลงทุน

ขั้นที่ 2

การกำหนดสัดส่วนเงินลงทุน (asset allocation) เพื่อให้สัมพันธ์กับเป้าหมายและความเสี่ยง ที่ผู้ลงทุนยอมรับได้
ขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบสัดส่วนในการแบ่งเงินไปลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ว่าจะลงในตราสารประเภทไหน ลงกองทุนรวม หรือหลักทรัพย์ลักษณะใด ในสัดส่วนเท่าไร โดยจะวิเคราะห์และกำหนดให้ชัดในขั้นตอนนี้ เพื่อวางรากฐานสัดส่วนเงินลงทุนของผู้ลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการในระยะยาว

การเลือก
ลงทุนตาม
เป้าหมาย

ขั้นที่ 3

การเลือกลงทุนตามเป้าหมาย การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาลงทุนตามสัดส่วนเงินลงทุนในขั้นตอนที่ 2 เป็นการลงรายละเอียดว่า ควรลงทุนในอะไร ซึ่งจะเลือกด้วยเหตุด้วยผล ด้วยความเข้าใจที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยง ที่ผู้ลงทุนรับได้ ทำให้การตัดสินใจลงทุนมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน

การติดตาม
และปรับกลยุทธ์

ขั้นที่ 4

สถานการณ์การลงทุนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การหยุดนิ่งจะเป็นจุดอันตรายที่ทำให้การลงทุนผิดเป้าได้ง่าย การติดตามและปรับกลยุทธ์การลงทุน ให้ทันกับสถานการณ์ จะช่วยให้แผนการลงทุนไปถึงเป้าหมายได้จริงมากยิ่งขึ้น เมื่อแนะนำมาถึงขั้นที่สามแล้ว ขั้นที่สี่จึงเป็นเสมือนเพื่อนที่จะช่วยคอยดูแลให้การลงทุนไม่หลุดจากเป้าหมายที่กำหนดไว้

รายงานสถานะ
การลงทุน

ขั้นที่ 5

การรายงานสถานะการลงทุนให้ผู้ลงทุนทราบเป็นระยะ ๆ มีผลอย่างมากต่อการติดตามตรวจสอบและทบทวนการลงทุน ว่ามีความคืบหน้า สอดคล้อง และเป็นไปตามเป้าหมายการลงทุนที่วางไว้แล้วหรือยัง

 • ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ

  การวิเคราะห์
  ความต้องการ

  การวิเคราะห์ความต้องการเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทุน โดยให้ผู้ลงทุนได้ตรวจสอบเป้าหมายและความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้ ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างมากที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความเข้าใจผู้ลงทุน เพื่อให้กำหนด แนวทางการออกแบบการลงทุนได้สอดคล้องตามจริงกับพฤติกรรมและความสนใจของผู้ลงทุน

 • ขั้นที่ 2 การกำหนดสัดส่วนเงินลงทุน

  การกำหนดสัดส่วน
  เงินลงทุน

  การกำหนดสัดส่วนเงินลงทุน (asset allocation) เพื่อให้สัมพันธ์กับเป้าหมายและความเสี่ยง ที่ผู้ลงทุนยอมรับได้
  ขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบสัดส่วนในการแบ่งเงินไปลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ว่าจะลงในตราสารประเภทไหน ลงกองทุนรวม หรือหลักทรัพย์ลักษณะใด ในสัดส่วนเท่าไร โดยจะวิเคราะห์และกำหนดให้ชัดในขั้นตอนนี้ เพื่อวางรากฐานสัดส่วนเงินลงทุนของผู้ลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการในระยะยาว

 • ขั้นที่ 3 การเลือกลงทุนตามเป้าหมาย

  การเลือกลงทุน
  ตามเป้าหมาย

  การเลือกลงทุนตามเป้าหมาย การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาลงทุนตามสัดส่วนเงินลงทุนในขั้นตอนที่ 2 เป็นการลงรายละเอียดว่า ควรลงทุนในอะไร ซึ่งจะเลือกด้วยเหตุด้วยผล ด้วยความเข้าใจที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยง ที่ผู้ลงทุนรับได้ ทำให้การตัดสินใจลงทุนมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน

 • ขั้นที่ 4 การติดตามและปรับกลยุทธ์

  การติดตาม
  และปรับกลยุทธ์

  สถานการณ์การลงทุนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การหยุดนิ่งจะเป็นจุดอันตรายที่ทำให้การลงทุนผิดเป้าได้ง่าย การติดตามและปรับกลยุทธ์การลงทุน ให้ทันกับสถานการณ์ จะช่วยให้แผนการลงทุนไปถึงเป้าหมายได้จริงมากยิ่งขึ้น เมื่อแนะนำมาถึงขั้นที่สามแล้ว ขั้นที่สี่จึงเป็นเสมือนเพื่อนที่จะช่วยคอยดูแลให้การลงทุนไม่หลุดจากเป้าหมายที่กำหนดไว้

 • ขั้นที่ 5 รายงานสถานะการลงทุน

  รายงานสถานะ
  การลงทุน

  การรายงานสถานะการลงทุนให้ผู้ลงทุนทราบเป็นระยะ ๆ มีผลอย่างมากต่อการติดตามตรวจสอบและทบทวนการลงทุน ว่ามีความคืบหน้า สอดคล้อง และเป็นไปตามเป้าหมายการลงทุนที่วางไว้แล้วหรือยัง

มองหาผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับคุณ

การมีเงินสักก้อนหนึ่ง ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก จะ 500 บาท หรือ 1,000,000 บาท ทุกคนย่อมอยากให้งอกเงย แต่ไม่ง่ายที่ทุกคนจะมี “ตัวช่วย”
ในการคิดวิเคราะห์ก่อนการลงทุนและมี “ตัวช่วย” ติดตามหลังการลงทุนไปแล้ว ยิ่งถ้าไม่รู้ว่าจะเชื่อคำแนะนำการลงทุนไหนดี หรือไม่มั่นใจในคำแนะนำเหล่านั้น
ลองมองหาสถาบันการเงินที่มีตราสัญลักษณ์ "5 ขั้นมั่นใจลงทุน" เพื่อพบกับประสบการณ์ใหม่ของการให้คำแนะนำการลงทุนอย่างครบวงจร ที่ใคร ๆ ก็เข้าถึงได้

สารพันน่ารู้

พันธมิตรโครงการ

การใช้คุกกี้

ก.ล.ต. ใช้คุกกี้จำเป็นเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และอาจใช้คุกกี้ชนิดจดจำข้อมูลซึ่งคุณสามารถเลือกเปิดหรือปิดการใช้งานได้เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ โดย ก.ล.ต. จะไม่ใช้คุกกี้ชนิดนี้หากคุณเลือกปิดการใช้งาน การใช้เครื่องมือนี้ จะติดตั้งคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อที่จะจดจำข้อมูลการตั้งค่าต่าง ๆ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่ ก.ล.ต. ใช้ สามารถดูได้ที่หน้าเว็บ “คุกกี้” Cookie Control Link Icon


คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้เหล่านี้ที่จำเป็นในการเปิดใช้คุณลักษณะการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการเครือข่าย การเข้าสู่ระบบ คุณสามารถปิดการใช้งานคุ้กกี้เหล่านี้ได้ด้วยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ แต่การตั้งค่าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์